A A A

Trwają inwestycje drogowe. Łączna wartość: ponad pięć milionów złotych

20.07.2018 Kategoria: Informacje


Powiat Mielecki buduje obecnie kilka odcinków chodników, przebudowuje drogi i remontuje dwa mosty.

Jedną z największych mostowych inwestycji tego roku jest przebudowa przeprawy na potoku Rów w miejscowości Grochowe w ciągu drogi powiatowej nr 1 140R Tuszów Narodowy – Sarnów – Ostrowy Baranowskie. Inwestycja zostanie dofinansowana środkami z Lasów Państwowych, a jej całkowita wartość ma wynieść 1 451 888,09 zł.

1 650 417,89 zł (przy udziale dotacji z Nadleśnictwa Mielec) będzie kosztowała z kolei przebudowa mostu na potoku Wiśnia w Trzcianie w ciągu drogi powiatowej nr 1 152R Borowa – Czermin – Wola Mielecka – Przecław. Tutaj prace właśnie się rozpoczęły – w czwartek, 19 lipca, nastąpiło przekazanie placu budowy firmie Stalmost ze Stalowej Woli.

Prace cały czas trwają także przy drogach powiatowych Nr 1 713R w miejscowości Grochowe II oraz Nr 1 181R w miejscowości Dąbie. W Grochowem powstaje 570 metrów chodnika o wartości 400 000,68 zł, w Dąbiu natomiast 385-metrowy trakt dla pieszych za 229 746,78 zł.

Odcinek chodnika powstaje także w Dulczy Małej. Jest to element większego zadania, w ramach którego w Dulczy przebudowany zostanie też fragment drogi, a także – odbędzie się przebudowa drogi powiatowej w Radomyślu Wielkim. Łączna wartość zadania to 597 688,09 zł.

Jeszcze więcej, bo 927 401,86 zł Powiat Mielecki inwestuje w trwające remont dróg powiatowych w Sadkowej Górze, Kliszowie oraz trasie relacji Padew Narodowa – Rożniaty.

Warto podkreślić, że w bieżącym roku zrealizowane zostaną również inne inwestycje. Po przetargach są już kolejne odcinki chodników, m.in. w miejscowości Trześń w gminie Mielec.

Gmina Mielec w ostatnim czasie ubiegała się także o budowę chodników w Złotnikach i Podleszanach. 28 czerwca br. Rada Gminy podjęła uchwałę dotyczącą przekazania Powiatowi Mieleckiemu kwoty 550 tys. złotych na dofinansowanie tych zadań. Ich realizacja nie będzie jednak możliwa, bowiem zabezpieczanie środków na wspólne inwestycje przy drogach powiatowych zawsze odbywa się na początku roku. – Gmina Mielec, przy tworzeniu budżetu powiatu, deklarowała dofinansowanie budowy chodników w wysokości 300 tys. złotych, dlatego niezrozumiałe jest podjęcie przez Radę Gminy Mielec uchwały zwiększającej dotację bez wcześniejszych uzgodnień z Zarządem Powiatu Mieleckiego. Na dzień dzisiejszy w budżecie powiatu nie ma środków na realizację zadań inwestycyjnych wskazanych przez gminę – tłumaczy starosta mielecki Zbigniew Tymuła.

Gospodarz powiatu podkreśla jednocześnie, że powiatowy samorząd przeznaczył na budowę chodników w 2018 roku kwotę 1,5 miliona złotych.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Starostwo Powiatowe w Mielcu jest urzędem administracji samorządowej szczebla powiatowego, którego podstawą działania jako Powiatu Mieleckiego jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starosta Powiatu Mieleckiego z siedzibą ul. Wyspiańskiego 6, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: starostwo@powiat-mielecki.pl. reprezentowany przez Starostę Powiatu Mieleckiego.
2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:

  1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
  2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatem Mieleckim przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Starostwo Powiatowe w Mielcu.

5. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzenie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:

  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane,
  2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
  3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
  4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.

8. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawagdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
9. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
10. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Starostwie Powiatowym w Mielcu, przy czym podanie danych jest:

  • obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
  • dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano