A A A

Droga Dulcza Wielka – Żarówka oficjalne odebrana

19.06.2023 Kategoria: Informacje


Droga Dulcza Wielka – Żarówka oficjalne odebrana. W uroczystości jej ponownego otwarcia wzięli udział mieleccy parlamentarzyści, samorządowcy wszystkich szczebli oraz miejscowa ludność.

O tym, jak ważna była i jest ta droga dla lokalnej społeczności niech świadczy fakt, że w spontaniczny, nie zaplanowany sposób sami chcieli podziękować ca jej remont, wręczając bukiet kwiatów obecnemu na uroczystości Wicewojewodzie Podkarpackiemu – Radosławowi Wiatrowi.
Droga została poddana gruntownej przebudowie, ponieważ w okresie budowy autostrady w tym rejonie (Dębica - Ropczyce ) była ona wykorzystywana, jako nieformalny skrót.

Kierowcy bardzo często ignorowali zakazy, ograniczenia dopuszczalnego tonażu, nawet wzmożone patrole policji. Jak skomentował ten proceder Starosta Mielecki - Stanisław Lonczak - droga została totalnie zniszczona, trzeba było ją budować od podstaw. Został zniszczony most. Okoliczni mieszkańcy czekali na jej odnowienie, na poprawę bezpieczeństwa ponad 10 lat.

Remont drogi zrealizowano w dwóch etapach. Poniże zestawienie pokazuje poniesione nakłady inwestycyjne, jak też wykonany zakres prac.

ETAP I - 2021

„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 179R klasy "L" - lokalnej DulczaWielka - Żarówka - Stara Jastrząbka w km 4+436,00 ÷ 5+150,00 w m. Dulcza Wielka oraz w km 5+168,00 ÷ 6+904,00 w m. Żarówka"

Wykonawca:
Konsorcjum firm
PBI Infrastruktura S.A. adres: ul. Kolejowa 10E, 23-200 Kraśnik – Lider;
PBI WMB Sp. z o.o. adres ul. Błonie 8, 27-600 Sandomierz – Partner

Wartość: 3.566.684,39 zł
w tym
Powiat: 2.800.684,39 zł w tym RFIL: 2.800.000,00 zł
Gmina Radomyśl Wielki: 766.000,00 zł

Długość całkowita 2,450 km
Długość w m. Dulcza Wielka 0,714 km
Długość w m. Żarówka 1,736 km

Przebudowa drogi polegała na:
- poszerzeniu jezdni o szerokości 5,0m do szerokości 5,5 – 6,0m
- budowie chodników w miejscach brakujących na długości:
Dulcza Wielka 0,235 km
Żarówka 0,300 km
Suma 0,535 km
- przebudowie istniejących chodników
Żarówka 0,335 km
- przebudowie odwodnienia (m. in przebudowa zjazdów, przebudowa przepustów pod koroną drogi, odmuleniu rowów, ułożeniu korytek ściekowych typu kolejowego)


ETAP II 2022-2023
„Przebudowa drogi powiatowej Nr 1 179R w km 0+000 – 3+590 i w km 6+904 – 10+232,00 w m. Dulcza Wielka i Żarówka w gm. Radomyśl Wielki z przebudową mostu na potoku Jamnica”

Wykonawca: PDM S.A. Dębica

Wartość: 17.782.230,98 zł
w tym
Powiat: 3.757.880,98 zł
Nowy Ład: 13.274.350,00 zł
Gmina Radomyśl Wielki: 750.000,00 zł

Most w m. Żarówka 1 798 393,15 zł
Roboty drogowe 15.9833.837,83 zł
Długość całkowita 6,918 km
Długość w m. Dulcza Wielka 3,590 km
Długość w m. Żarówka 3,328 km

Przebudowa drogi polegała na:
- poszerzeniu jezdni o szerokości 5,0m do szerokości 5,5 – 6,0m
- budowie chodników w miejscach brakujących na długości:
Dulcza Wielka 1,530 km
Żarówka 1,600 km
Suma 3,130 km
- przebudowie istniejących chodników
Dulcza Wielka 1,880 km
Żarówka 0,500 km
Suma 2,380 km
- przebudowie odwodnienia (m. in przebudowa zjazdów, przebudowa przepustów pod koroną drogi, odmuleniu rowów, ułożeniu korytek ściekowych typu kolejowego)

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Mieleckiego, którego podstawą działania jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu z siedzibą ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@pzd.mielec.pl. reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
 2. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu, przy czym podanie danych jest:
 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano