A A A

Finiszują inwestycje w Sarnowie i Czajkowej

Zarząd Powiatu Mieleckiego oraz radny do Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jan Tarapata wizytowali realizację inwestycji, których efektem będą nowe chodniki w Sarnowie i Czajkowej.

W Maliniu powstanie bezpieczne przejście dla pieszych

Zarząd Powiatu Mieleckiego sprawdził wykonanie najnowszej inwestycji drogowej na odcinku pomiędzy Chorzelowem, a Tuszowem Narodowym. Przy okazji oceny prac związanych z wymianą nawierzchni asfaltowej oraz utwardzeniem poboczy omawiano również dodatkowe prace, które wkrótce zostaną wykonane.

Rondo w Chorzelowie otwarte

W uroczystości przecięcia wstęgi i poświęcenia ronda uczestniczyli mieleccy parlamentarzyści i samorządowcy wszystkich szczebli – wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

Rondo w Woli Mieleckiej oficjalnie oddane do użytku [FOTO, DRON]

W uroczystości otwarcia ronda uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

Ruszył remont w Jamach

W miejscowości Jamy (Gmina Wadowice Górne) rozpoczął się remont drogi powiatowej Nr 1 166R.

Osuwisko w Zgórsku znów przejezdne

Dobiegły końca prace związane z likwidacją osuwiska w Zgórsku. Zamknięta od roku droga jest już przejezdna.

Aktualności

Filtruj aktualności
 • Wszystkie
 • Informacje
 • Utrudnienia
 • Przetargi
05.01.2024
Informacje

Finiszują inwestycje w Sarnowie i Czajkowej

Zarząd Powiatu Mieleckiego oraz radny do Sejmiku Województwa Podkarpackiego Jan Tarapata wizytowali realizację inwestycji, których efektem będą nowe chodniki w Sarnowie i Czajkowej.

03.01.2024
Informacje

W Maliniu powstanie bezpieczne przejście dla pieszych

Zarząd Powiatu Mieleckiego sprawdził wykonanie najnowszej inwestycji drogowej na odcinku pomiędzy Chorzelowem, a Tuszowem Narodowym. Przy okazji oceny prac związanych z wymianą nawierzchni asfaltowej oraz utwardzeniem poboczy omawiano również (...)

23.11.2023
Informacje

Rondo w Chorzelowie otwarte

W uroczystości przecięcia wstęgi i poświęcenia ronda uczestniczyli mieleccy parlamentarzyści i samorządowcy wszystkich szczebli – wojewódzkiego, powiatowego i gminnego.

08.11.2023
Informacje

Rondo w Woli Mieleckiej oficjalnie oddane do użytku [FOTO, DRON]

W uroczystości otwarcia ronda uczestniczyli parlamentarzyści, samorządowcy oraz przedstawiciele lokalnej społeczności.

13.10.2023
Informacje

Ruszył remont w Jamach

W miejscowości Jamy (Gmina Wadowice Górne) rozpoczął się remont drogi powiatowej Nr 1 166R.

06.10.2023
Informacje

Osuwisko w Zgórsku znów przejezdne

Dobiegły końca prace związane z likwidacją osuwiska w Zgórsku. Zamknięta od roku droga jest już przejezdna.

18.09.2023
Informacje

Budowa ronda w Woli Mieleckiej

Rondo ma zastąpić niebezpieczne skrzyżowanie, na których wielokrotnie dochodziło do wielu wypadków.

16.08.2023
Informacje

Trwa budowa ronda w Woli Mieleckiej

Starosta mielecki Stanisław Lonczak wspólnie z członkiem zarządu Zbigniewem Działowskim przyjrzeli się postępom prac prowadzonym w obrębie skrzyżowania drogi wojewódzkiej Nr 984 z drogą powiatową Nr 1 152 R.

09.08.2023
Informacje

W Chorzelowie powstaje rondo

Stanisław Lonczak Starosta Powiatu Mieleckiego oraz Zbigniew Działowski Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego monitorowali dziś postępy prac przy budowie ronda w Chorzelowie.ADMINISTROWANYCH DRÓG

440 kmOBIEKTÓW MOSTOWYCH

53OBSZARÓW GMIN

10

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Mieleckiego, którego podstawą działania jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu z siedzibą ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@pzd.mielec.pl. reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
 2. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu, przy czym podanie danych jest:
 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano