A A A

Deklaracja dostępności serwisu Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu

Wstęp deklaracji

Powiatowy Zarządu Dróg w Mielcu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu

Dane teleadresowe jednostki:
Telefon: 17 583 75 21 - centrala i fax
E-mail: sekretariat@pzd.mielec.pl
Adres korespondencyjny: ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

Data publikacji strony internetowej: 2018 rok.

Dokłada się starań, aby na bieżąco usuwać stwierdzane bariery na stronie internetowej.

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietni a 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Linki - także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – w zdecydowanej większości są podpisane tekstem alternatywnym i otwierają się w tym samym oknie. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
Pliki JPG, PNG w zdecydowanej większości posiadają tekst alternatywny. Pozostałe są poprawiane w miarę możliwości.
Pliki, które nie zostały wytworzone w Powiatowym Zarządzie Dróg w Mielcu są wyłączone z dostępności.
Pliki PDF, DOC itp. - redaktorzy przygotowują dokumenty cyfrowo dostępne w warstwie tekstowej, czyli dostępne w wyszukiwaniu pełnotekstowym, umożliwiające indeksowanie treści wyszukiwarkom internetowym a także odczytywanie przez przeglądarki głośnomówiące używane przez osoby niewidome. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
Jedno z takich darmowych narzędzi znajduje się na stronie OnlineOCR

W przypadku braku możliwości skorzystania z powyższego rozwiązania prosimy o telefon do jednostki w celu umówienia się na przeczytanie niedostępnego dokumentu.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-22.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Ułatwienia na stronie www

Strona Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu posiada następujące ułatwienia:

podwyższony kontrast (czarne tło - żółte litery, żółte tło – czarne litery, czarne tło – białe litery)
możliwość trzystopniowego ustawienia wielkości liter na stronie
mapa strony
Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Marek Nawara, kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu
17 583 75 21 oraz mailowo mnawara@pzd.mielec.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura wnioskowo-skargowa

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Główna siedziba. Powiatowy Zarządu Dróg w Mielcu, ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec

Siedziba Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu mieści się w piętrowym wolno stojącym budynku. Do budynku prowadzą 2 wejścia przeznaczone dla klientów instytucji. Wejście posiadają barieriery architektonicznych, nie są dostępne dla osób poruszających się na wózkach.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem. Warunkiem jest wyposażenie psa w uprząż oraz posiadanie certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenie o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych.

W związku z ogłoszonym stanem epidemii w holu budynku mieści się stanowisko obsługi klienta, w których można załatwić sprawy z zakresu działalności Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu.
Podstawa prawna:

art. 20a i 20b ustawy z dn. 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2020 poz. 426, z późn. zm.),
rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 1 kwietnia 2010 roku w sprawie wydawania certyfikatów potwierdzających status psa asystującego (Dz. U. z 2010 Nr 64, poz. 399).
W Powiatowym Zarządzie Dróg w Mielcu nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a.