A A A

informacje_ogolne.png

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu jest powiatową jednostką organizacyjną powstałą w wyniku reformy administracyjnej państwa z przekształcenia z Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Rzeszowie i istnieje od dnia 01.01.1999 r.

PZD w Mielcu obejmuje swym zakresem działania drogi powiatowe położone na obszarze administracyjnym powiatu mieleckiego tj. na terenie gmin:

 • Borowa
 • Czermin
 • Gawłuszowice
 • Mielec
 • Padew Narodowa
 • Miasto i gmina Przecław
 • Miasto i gmina Radomyśl Wielki
 • Tuszów Narodowy
 • Wadowice Górne
 • Miasto Mielec


Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu administruje:

 • drogami o łącznej długości 440,038 km
 • obiektami mostowymi:

ilość : 57 obiektów mostowych
łączna długość obiektów mostowych: 928,45m
łączna powierzchnia obiektów mostowych: 8 017,31 m2

W obecnej strukturze organizacyjnej PZD w Mielcu łączy funkcje zarządcze i wykonawcze. Do zarządcy drogi i mostów należy w szczególności:

 • Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • Opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • Pełnienie funkcji inwestora,
 • Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • Koordynacja robót w pasie drogowym,
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 • Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 • Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

PZD w Mielcu zatrudnia osoby na stanowiskach technicznych – inspektorzy nadzoru ds. dróg i mostów. W skład struktury organizacyjnej wchodzi również brygada remontowo-interwencyjna wykonująca większość robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz prace zabezpieczające.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Mieleckiego, którego podstawą działania jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu z siedzibą ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@pzd.mielec.pl. reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
 2. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu, przy czym podanie danych jest:
 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano