A A A

informacje_ogolne.png

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu jest powiatową jednostką organizacyjną powstałą w wyniku reformy administracyjnej państwa z przekształcenia z Dyrekcji Okręgowej Dróg Publicznych w Rzeszowie i istnieje od dnia 01.01.1999 r.

PZD w Mielcu obejmuje swym zakresem działania drogi powiatowe położone na obszarze administracyjnym powiatu mieleckiego tj. na terenie gmin:

 • Borowa
 • Czermin
 • Gawłuszowice
 • Mielec
 • Padew Narodowa
 • Miasto i gmina Przecław
 • Miasto i gmina Radomyśl Wielki
 • Tuszów Narodowy
 • Wadowice Górne
 • Miasto Mielec


Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu administruje:

 • drogami o łącznej długości 440,038 km
 • obiektami mostowymi:

ilość : 57 obiektów mostowych
łączna długość obiektów mostowych: 928,45m
łączna powierzchnia obiektów mostowych: 8 017,31 m2

W obecnej strukturze organizacyjnej PZD w Mielcu łączy funkcje zarządcze i wykonawcze. Do zarządcy drogi i mostów należy w szczególności:

 • Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
 • Opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • Pełnienie funkcji inwestora,
 • Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 • Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • Koordynacja robót w pasie drogowym,
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych;
 • Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym,
 • Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w zarządzie organu zarządzającego drogą.

PZD w Mielcu zatrudnia osoby na stanowiskach technicznych – inspektorzy nadzoru ds. dróg i mostów. W skład struktury organizacyjnej wchodzi również brygada remontowo-interwencyjna wykonująca większość robót z zakresu bieżącego utrzymania dróg i mostów oraz prace zabezpieczające.