A A A
Filtruj wiadomości
wyczyść filtrowanie

02.02.2021

Informacje

Rozmawiali o inwestycjach drogowych

Przedstawiciele Powiatowego Zarządu Dróg w Mielcu spotkali się z władzami samorządowymi oraz radnymi powiatowymi, by rozmawiać o przyszłych inwestycjach.

22.12.2020

Informacje

Ruda i Dąbrówka Wisłocka będą mieć nowe chodniki

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ogłosił przetarg na wykonanie projektu technicznego polegającego na budowie chodników w miejscowości Ruda i Dąbrówka Wisłocka.

14.12.2020

Informacje

Bliżej i szybciej do autostrady

Starosta mielecki Stanisław Lonczak wziął udział w podpisaniu umowy na budowę nowego odcinka drogi wojewódzkiej 984 z Rzędzianowic do Piątkowca. Wspomniany fragment to końcowa część północnej obwodnicy Mielca.

04.12.2020

Informacje

Kolejne 8,5 km wyremontowanego odcinka drogi

Zakończyła się dwu etapowa inwestycja na drodze powiatowej nr 1 160R relacji Załuże - Zabrnie - Wadowice - Piątkowiec. Efekty prac wspólnie oceniali Stanisław Lonczak, Maciej Jemioło oraz Michał Deptuła.

02.12.2020

Informacje

Obwodnica Radomyśla Wielkiego już otwarta!

We wtorek, 1 grudnia, Starosta Powiatu Mieleckiego Stanisław Lonczak wziął udział w otwarciu obwodnicy Radomyśla Wielkiego.

12.11.2020

Informacje

Kolejne inwestycje drogowe w przygotowaniu

Powiatowy Zarząd Dróg ogłosił przetargi na wykonanie dokumentacji projektowych dla inwestycji drogowych planowanych w Rzemieniu oraz Kiełkowie.

10.11.2020

Informacje

Ulica Kilińskiego z nową nawierzchnią

Zakończył się trzeci etap prac przy remoncie ul. Kilińskiego realizowany przez Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu. Droga jest już w pełni przejezdna.

01.10.2020

Informacje

Remont drogi na trasie Radomyśl Wielki – Dulcza Mała

Powiat Mielecki wyremontuje ponad dwukilometrowy odcinek drogi powiatowej nr 1 173R relacji Radomyśl Wielki – Dulcza Mała.

25.09.2020

Informacje

Ulica Wojska Polskiego już po odbiorze technicznym

Zakończyła się warta przeszło 9 milionów złotych inwestycja w rejonie mieleckiej SSE. W piątek, 25 września, odbył się jej odbiór techniczny.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Mieleckiego, którego podstawą działania jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu z siedzibą ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@pzd.mielec.pl. reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
 2. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu, przy czym podanie danych jest:
 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano