A A A

Inwestycje drogowe

20.09.2022 Kategoria: Informacje


Nie słabnie tempo inwestycji na drogach należących do Powiatu Mieleckiego. Zgodnie z zapowiedziami z początku kadencji obecnego Zarządu Powiatu Mieleckiego – infrastruktura drogowa – jej remont i modernizacja miały stać się jednym z priorytetów.


I rzeczywiście – ilość inwestycji drogowych bije pod tym względem wszystkie dotychczasowe kadencje samorządowe. Zarząd Powiatu stara się wykorzystywać do tego celu środki zewnętrzne, przy jednoczesnym współudziale w realizacji danej inwestycji samorządu lokalnego – gminy, przez której terytorium przechodzi nie tylko dana droga, ale i ciągi pieszo – rowerowe oraz przepusty i mosty na lokalnych rzekach.


Po trudnym okresie pandemii na nowo ruszyły z dającym się zauważyć impetem kolejne remonty i modernizacje drogowej infrastruktury.
Do tej pory w 2022 roku wykonano nakładki asfaltowe w gminach; Borowa na drodze Gliny Małe – Sadkowa Góra (1,65 km), Czermin na drodze Czermin – Szafranów (0,990 km), Wadowice Górne na drodze Wierzchowiny – Izbiska – Jamy (4,7 km), Tuszów Narodowy na drodze Babicha – Borki Nizińskie (1,1 km), Gawłuszowice na drodze Młodochów – Borki Nizińskie (1,2km).
W trakcie budowy jest chodnik z nakładką asfaltową w gminie Tuszów Narodowy, przy drodze powiatowej w Grochowym II (0,850 km) oraz w gminie Radomyśl Wielki, przy ulicy Piłsudskiego (200 m).


Ogłaszane są również przetargi na realizację kolejnych inwestycji. Chodzi między innymi o budowę chodnika z nakładkami asfaltowymi w gminie Przecław, przy drodze powiatowej w miejscowości Kiełków oraz w gminie Mielec przy drodze powiatowej w Złotnikach i Chrząstowie.


Ponadto planuje się budowę chodników w gminie Padew Narodowa, w miejscowości Padew Narodowa, Domacyny i Rożniaty. W gminie Tuszów Narodowy natomiast zaplanowano wykonanie chodnika przy drodze w Maliniu i drugiego - do obwodnicy od Tuszowa Narodowego i Grochowego I. Ich realizacja uzależnione jest od porozumienia w sprawie współfinansowania wykonania chodnika przez samorząd gminy.


Do mieleckiego starosty zwrócił się radny powiatu Andrzej Chrabąszcz ,,Niech Powiat Mielecki wykona połowę planowanego chodnika do obwodnicy za środki finansowe jakie miał zaplanowane na te chodniki, jeżeli gmina Tuszów Narodowy nie zgodzi się na dofinansowanie na poziomie dofinansowania innych gmin w 2022 roku do budowy chodników”.

mp

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Mieleckiego, którego podstawą działania jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu z siedzibą ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@pzd.mielec.pl. reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
 2. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu, przy czym podanie danych jest:
 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano