A A A

Inwestycje drogowe o wartości 16 milionów złotych

20.09.2021 Kategoria: Informacje


Samorząd Powiatu Mieleckiego realizuje obecnie remonty dróg, chodników i mostów o łącznej wartości ponad 16 mln złotych.

Prace prowadzone są na terenie całego powiatu, przy udziale wsparcia pochodzącego z samorządów gminnych oraz licznych dofinansowań zewnętrznych, m.in.: Ministerstwa Infrastruktury i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Ponad 9,9 miliona złotych na drogi

Na terenie Gminy Radomyśl Wielki realizowany jest obecnie remont drogi powiatowej Nr 1 179R w Dulczy Wielkiej i Żarówce na odcinku blisko 2,5 kilometra. Równocześnie trwa inwestycja drogowa polegająca na przebudowie drogi przy ulicach: Firleja i Piłsudskiego o łącznej dług. 1,530 km oraz przy ulicach: Kościuszki i Wałowej na odcinku o długości 2,080 km w Radomyślu Wielkim. Wartość powyższych zadań wynosi 6,25 mln złotych. Na ich realizację powiat otrzymał pomoc finansową ze strony Gminy Radomyśl Wielki o wartości 1,75 mln złotych.

Ponad 2,1 mln złotych kosztować będzie realizowana w ciągu drogi powiatowej Nr 1 124R przebudowa mostu na potoku Babulówka w Zachwiejowie. Na tę inwestycję powiat pozyskał ponad milion złotych dofinansowania z Ministerstwa Infrastruktury.

Przy wsparciu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg już wkrótce rozpocznie się warta 329 tys. złotych przebudowa pięciu przejść dla pieszych zlokalizowanych w Mielcu przy ul. Sienkiewicza i al. Niepodległości.

Z własnych środków powiat rozpoczął remont nawierzchni przy ul. Witosa w Mielcu (0,65 km wraz z remontem chodnika), w Chorzelowie (1,60 km) oraz Józefowie (1,0 km). To zadania o łącznej wartości 1,2 mln złotych.

Chodniki w całym powiecie!

Ponad 6,3 mln złotych, kosztować będzie budowa odcinków chodników realizowana przy współpracy z samorządami gminnymi.

Wykonano już m.in. fragment brakującego chodnika w obrębie szkoły i kościoła w Wampierzowie (gmina Wadowice Górne). W tej samej gminie trwają prace przy budowie ponad 900-metrowego odcinka chodnika i nowej nawierzchni w Wadowicach Górnych. Wykonawcom przekazano również teren pasa drogowego pod budowę chodników: o długości 700 metrów w Jamach oraz 660 metrów przy ul. Weneckiej w Przecławiu. W ramach ostatniej z wymienionych inwestycji, wykonane zostaną także miejsca postojowe.

Kolejne inwestycje współrealizowane przez powiat i gminy trwają obecnie w Trześni (o dług. 296 m), w Piechotach (o dług. 583 m wraz z przebudową skrzyżowania na rondo) i Rożniatach (o dług. 1,360 km). Ostatnia z nich dofinansowana została ze środków Ministerstwa Infrastruktury.

W miejscowości Czajkowa, na terenie gminy Tuszów Narodowy, realizowana jest natomiast budowa chodnika i parkingu przy szkole podstawowej i boisku sportowym. Inwestycja o wartości ponad 217 tys. złotych ma zostać zrealizowana z dofinansowaniem Gminy Tuszów Narodowy.

Co w planach?

Władze powiatu wspólnie z Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu przygotowują się do kolejnych inwestycji drogowych, opracowując projekty budowlane o łącznej wartości ponad 500 tys. złotych.

Gotowy jest m.in. projekt dla przebudowy drogi powiatowej Nr 1 143R (odcinek Chrząstów – Złotniki) i drogi powiatowej Nr 1 185R (odcinek Złotniki – Chorzelów).

Kolejne dokumentacje są w trakcie opracowania: to m.in. rozbudowa drogi powiatowej Nr 1 152R w Kiełkowie, budowa chodników w ciągu drogi powiatowej Nr 1 169R w Rudzie i Dąbrówce Wisłockiej, stabilizacja osuwiska przy drodze powiatowej Nr 1 184R w Podolu i przebudowa mostów na potoku Zgórsko w Podborzu oraz na potoku Dąbrówka w Dąbiu.

Dodatkowo ogłoszony został przetarg na przygotowanie projektu budowlanego dla przebudowy skrzyżowania na rondo na drogach powiatowych Nr 1 161R i Nr 1 142R w Chorzelowie.

tekst: ms
video: ar

ar

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Mieleckiego, którego podstawą działania jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu z siedzibą ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@pzd.mielec.pl. reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
 2. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu, przy czym podanie danych jest:
 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano