A A A

Ograniczenia tonażu pojazdów na „powiatówkach”

23.02.2022 Kategoria: Informacje


Powiat ograniczy ruch pojazdów o masie całkowitej powyżej 15 ton na drogach powiatowych w miejscowościach Zachwiejów, Piechoty, Józefów i Jaślany.

Projekt zmiany organizacji ruchu na drogach powiatowych Nr 1 124R relacji Knapy - Zarównie, Nr 1 134R relacji Padew Narodowa - Babule oraz 1 137R relacji Jaślany - Józefów został już przygotowany i obecnie opiniowany jest przez Komendę Powiatową Policji w Mielcu. Ograniczenie tonażu pojazdów na ww. odcinkach zostanie wprowadzone po zatwierdzeniu projektu przez Starostę Powiatu Mieleckiego.

Działania w sprawie ograniczenia przejazdu pojazdów ciężkich przez tę część gmin Padew Narodowa i Tuszów Narodowy podjęto w odpowiedzi na interwencje mieszkańców, sołtysów poszczególnych miejscowości, radnych powiatowych oraz Wójta Gminy Padew Narodowa Roberta Pluty i Wójta Gminy Tuszów Narodowy Andrzeja Głaza.

Jak wskazywali interweniujący, problem z nadmiernym przepływem pojazdów ciężkich pojawił się w gminie końcem stycznia br. wraz z zakończeniem przebudowy mostu w Zachwiejowie. Zwiększona nośność mostu po przebudowie sprawiła, że kierowcy tirów – zamiast korzystać z dotychczasowych odcinków dróg od Punktu Przeładunkowego w Knapach, przez Wolę Baranowską, do miejscowości Baranów Sandomierski – coraz częściej poruszali się skrótem prowadzącym przez miejscowości Zachwiejów, Piechoty, Józefów i Jaślany.

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu ocenił stan techniczny konstrukcji nawierzchni jezdni w ww. miejscowościach i stwierdził konieczność wprowadzenia ograniczenia tonażu pojazdów ze względu na przeciwdziałanie zniszczeniu nawierzchni oraz dla zachowania bezpieczeństwa użytkowników korzystających z tych odcinków dróg.

Przesłanką do wprowadzenia ograniczenia jest także przebieg dróg przez tereny intensywnej zabudowy mieszkaniowej. Ponadto większość odcinków przedmiotowych dróg nie posiada chodnika, który umożliwiłby bezpieczne poruszanie się pieszych. 

ms

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Mieleckiego, którego podstawą działania jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu z siedzibą ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@pzd.mielec.pl. reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
 2. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu, przy czym podanie danych jest:
 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano