A A A

Ruszają ważne inwestycje

18.03.2024 Kategoria: Informacje


Przebudowa dróg powiatowych w Powiecie Mieleckim

W ostatnich dniach rozpoczęła się ważna inwestycja drogowa w Powiecie Mieleckim. Jednoczesna przebudowa dróg powiatowych Nr 1 152R w miejscowości Błonie i Przecław oraz Nr 1 167R w miejscowości Podborze i Zgórsko. Inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury komunikacyjnej i bezpieczeństwa mieszkańców.

Przebudowa Dróg Nr 1 152R w Błoniu i Przecławiu

Prace obejmują modernizację nawierzchni, wymianę istniejących elementów drogi oraz ulepszenie oznakowania. Dzięki temu kierowcy będą mogli korzystać z bezpiecznych i wygodnych tras, a piesi i rowerzyści zyskają lepsze warunki do poruszania się.

Przebudowa Dróg Nr 1 167R w Podborzu i Zgórsku

Ta inwestycja to nie tylko modernizacja nawierzchni, ale także przebudowa mostu na rzece Zgórskiej w miejscowości Podborze. Nowoczesny most zapewni sprawną komunikację między wsiami i ułatwi dostęp do terenów rekreacyjnych.
Przebudowa drogi powiatowej publicznej nr 1 167R relacji Podborze - Ruda od km 0+015 do km 2+101,67 w miejscowości Zgórsko i Podborze na terenie Gminy Radomyśl Wielki;

W zakres przebudowy drogi powiatowej nr 1167R wchodzą: nawierzchnia asfaltowa jezdni, chodniki i odwodnienie drogi. W ramach zadania nie przewidziano ingerencji w rowy przydrożne otwarte.

Jedynie w km 0+061 – 0+276 zaprojektowano przebudowę rowu otwartego w zakresie jego umocnienia oraz przykrycia rurociągiem śr. 40 cm, aby zlikwidować wieloletni problem z woda koło figurki w Zgórsku. Ten odcinek jest newralgiczny z powodu konfiguracji terenu. W okresie roztopów albo po wystąpieniu obfitych opadów przylegające do drogi nieruchomości są zalewane wodami odprowadzanymi z drogi. Jak temu zaradzić – dyskutowali nad tym podczas wizji lokalnej Starosta Mielecki – Stanisław Lonczak i Członek Zarządu Powiatu Mieleckiego – Zbigniew Działowski, drogowcy, samorządowcy gminy Radomyśl Wielki – Jan Miękoś, Radny Zgórska i Podborze oraz Burmistrz Radomyśla Wielkiego – Józef Rybiński i okoliczni mieszkańcy. Jak można było się przekonać w terenie – woda wypełniała rów po brzegi, a grunt na okolicznych posesjach był na tyle grząski, że przejechanie nawet samochodem osobowym nastręczało wielu problemów.

Według poczynionych ustaleń woda opadowa z korony drogi po stronie prawej odprowadzana będzie do tego rurociągu za pomocą wpustów zlokalizowanych w muldzie odwadniającej nad rurociągiem zlokalizowanych pomiędzy zjazdami. Na wykonanie tych robót w zakresie przebudowy urządzeń wodnych w pasie drogowym dokonano stosownego zgłoszenia wodnoprawnego.

Koszt : 9 114 856,21 zł brutto (w tym dofinansowanie z PROW 5.000.000 zł)
dr nr 1152R 3 566 212,11 zł
dr nr 1167R 2 409 543,01 zł
Most 3 139 101,08 zł

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia – Konsorcjum Firm w składzie:
REMOST Sp. z o.o. – LIDER
F.H.U. "INWEST-BRUK" S.C. Agata i Jarosław Boroński – PARTNER