A A A

Remont pod nadzorem

09.05.2023 Kategoria: Informacje


Zamknięcie uszkodzonego odcinka drogi Nr 1 165R w Zgórsku pokazało, jak ona jest ważną dla lokalnej społeczności, jeśli chodzi o połączenia lokalne zarówno w kierunku Mielca, jak i Radomyśla Wielkiego.

W ostatnim czasie w rejonie osuwiska trwały intensywne prace polegające na umocnieniu osuwającej się masy ziemi. Od tego czy zostaną one prawidłowo przeprowadzone, zależeć będzie trwałość zastosowanych rozwiązań. O tym, że te poprzednie nie wytrzymały próby czasu, świadczyć może rozpiętość obecnych umocnień.

Zostało ono zaprojektowane jako mało ingerujące swą formą w otoczenie. Zasadnicza jego część – konstrukcja oporowa w postaci żelbetowego oczepu o przekroju poprzecznym 40-80x200 cm. Pale fundamentowe średnicy ɸ50 cm długości 7 m i kotwy gruntowe średnicy ɸ20 cm długości 14m znajdować się będą pod powierzchnią ziemi. Zabezpieczenie konstrukcji korpusu drogowego ścianą oporową prefabrykowaną planuje się po prawej drogi, równolegle do jej osi poniżej jej powierzchni.

Trasa drogi powiatowej pozostanie niezmieniona, będzie ona służyć jak dotychczas do komunikacji pieszej i samochodowej w obrębie tej i sąsiednich miejscowości. Dodatkowo po lewej stronie jezdni o szerokości podstawowej 5,5m zaplanowany został chodnik do ruchu pieszego szerokości użytkowej 2m. Po lewej stronie jezdni zaplanowano pobocze utwardzone kruszywem o szerokości 1m.

Droga na każdym etapie renowacji tego odcinka jest nadzorowana zarówno przez zarząd Powiatu, jak i przez kierownictwo PZD Mielec.

W ostatnim czasie budowę wizytował Starosta Mielecki – Stanisław Lonczak wraz ze Zbigniewem Działowskim, Członkiem Zarządu Powiatu. Na miejscu oceniono zarówno postęp prac, jak również zapoznano się z uwagami bezpośrednich wykonawców.

S. Lonczak ocenił tempo robót jako zadowalające. -Jestem tu już po raz kolejny. Uważam, że termin zakończenia naprawy tej drogi – koniec lata - nie powinien być zagrożony - dodał Starosta.

Podczas ostatniej wizyty sporo uwagi poświęcono odwodnieniu tego odcinka. Tuż za skrętem z drogi wojewódzkiej w remontowany obecnie odcinek znajduje się całkiem spore oczko wodne, które z czasem mogłoby stanowić potencjalne zagrożenie. Jak jest zabezpieczone i czy należy dokonać jeszcze korekt w robotach ziemnych, przeprowadzona została wizja lokalna,. Okazuje się że miejsce to posiada już urządzenia odwadniające, które nie powinny rzutować na trwałość obecnych umocnień terenu.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Mieleckiego, którego podstawą działania jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu z siedzibą ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@pzd.mielec.pl. reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
 2. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu, przy czym podanie danych jest:
 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano