A A A

Roboty w toku

24.04.2023 Kategoria: Informacje


Nabierają tempa prace ziemne związane z likwidacją osuwiska na drodze Nr 1 165R Wadowice Górne – Zgórsko. Droga jest wyłączona z ruchu od sierpnia ubiegłego roku. Po wykonaniu niezbędnych umocnień ma być przejezdna ponownie na przełomie sierpnie i września bieżącego roku.

Przedmiotowa inwestycja oprócz typowych robót związanych z zabezpieczeniem osuwiska, generuje również potrzebę wykonania przebudowy drogi oraz zmian w systemie odwodnienia, budowy kanalizacji deszczowej i zbiornika wodnego.

Planowany system odwodnienia osuwiska będzie się składał z powierzchniowych ścieków z prefabrykatów betonowych, a także elementów odwodnienia wgłębnego, tj. poprzecznych drenów wierconych oraz drenaży typu „francuskiego”, a także odcinków kanalizacji deszczowej, którą m.in. wody opadowo-roztopowe i drenażowe, zostaną skierowane do potoku lub jak obecnie spływać będą rowem po lewej stronie drogi. Celem całego systemu będzie zebranie i odprowadzenie poza zagrożony teren wód opadowych i roztopowych, jak również zmniejszenie wilgotności gruntu w obrębie zabezpieczanej części osuwiska, przez co polepszone zostaną jego parametry wytrzymałościowe.

Zabezpieczenie osuwiska zostało zaprojektowane jako mało ingerujące swą formą w otoczenie. Zasadnicza część zabezpieczenia – konstrukcja oporowa w postaci żelbetowego oczepu o przekroju poprzecznym 40-80x200 cm będzie widoczna jedynie częściowo, natomiast pale fundamentowe średnicy ɸ50 cm długości 7 m i kotwy gruntowe średnicy ɸ20 cm długości 14m są elementami zlokalizowanymi pod powierzchnią terenu. Zabezpieczenie konstrukcji korpusu drogowego ścianą oporową prefabrykowaną planuje się po prawej drogi, równolegle do jej osi (w odległości 4,25 m od tej osi), poniżej jej powierzchni, przez co widoczność konstrukcji będzie mocno ograniczona.

Dolne zabezpieczenie osuwiska zaplanowano wzdłuż brzegu potoku w postaci koszy gabionowych wypełnionych kamieniami, ułożonych schodkowo o wysokości całkowitej 3m i szerokości całkowitej 6,5m. W podstawie pomiędzy rzędami gabionów przewidziano ażurowe rozmieszczenie grodzic stalowych o długości 3m. Odległość podstawy gabionowej konstrukcji oporowej od osi palisady wyniesie od 20m (na początku konstrukcji odległość ta zwiększa się do 22m).

Trasa drogi powiatowej pozostanie niezmieniona, będzie ona służyć jak dotychczas do komunikacji pieszej i samochodowej w obrębie tej i sąsiednich miejscowości. Dodatkowo po lewej stronie jezdni o szerokości podstawowej 5,5m zaplanowany został chodnik do ruchu pieszego szerokości użytkowej 2m. Po lewej stronie jezdni zaplanowano pobocze utwardzone kruszywem o szerokości 1m.

Odwodnienie drogi będzie realizowane za pomocą odpowiednich spadków poprzecznych jezdni i poboczy oraz urządzeń odwadniających. Po lewej stronie drogi, za chodnikiem od strony stoku planuje się wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych zwykłych 60x15x50 cm, a także z korytek skarpowych trapezowych 38/50x15/20x50 cm (przy większych spadkach, włączeniu do rowu otwartego). Po prawej stronie pomiędzy poboczem a oczepem zaprojektowano ściek z betonowych korytek prefabrykowanych trójkątnych.

Dodatkowo po prawej stronie drogi przy konstrukcji gabionowej (od strony drogi) planuje się wykonanie ścieku wychwytującego wody wypływające drenażem poprzecznym z prefabrykowanych korytek betonowych 50x40x50 cm. Łączna długość wszystkich ścieków powierzchniowych wyniesie 228 m.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady(UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L2016.119.1 z dnia 04.05.2016) informujemy, że:

Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu jest jednostką organizacyjną Powiatu Mieleckiego, którego podstawą działania jest ustawa z dnia 05.06.1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.). Realizowane przez urząd wynikają z powszechnie obowiązującego prawa. W związku z powyższym dla wykonywania naszych zadań przetwarzamy Państwa dane osobowe na następujących zasadach:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu z siedzibą ul. Korczaka 6a, 39-300 Mielec, kontakt mailowy pod adresem: sekretariat@pzd.mielec.pl. reprezentowany przez Dyrektora.
 2. Inspektorem ochrony danych jest Pan Piotr Wieczerzak, kontakt mailowy: iodo@powiat-mielecki.pl
 3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c. RODO w celu realizacji zadań nałożonych przepisami prawa tj. na podst. art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 05 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz innych ustaw wymienionych poniżej. Może się jednak zdarzyć, że będziemy przetwarzać Pani/Pana dane jeśli wyrazicie Państwo dobrowolną zgodę na takie przetwarzanie.
 4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie:
 1. organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
 2. inne podmioty, które na podstawie stosownych umów podpisanych z Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu przetwarzają dane osobowe dla których Administratorem jest Powiatowy Zarząd Dróg w Mielcu.
 1. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
 2. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane w okresach określonych przepisami prawa w tym przez okresy podany w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów;
 3. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania i uzupełniania, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do przenoszenia danych, prawo do sprzeciwu oraz prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych. Co do zasady – zgodnie z art. 17 ust. 3 lit. b RODO nie przysługuje Pani/Panu prawo do usunięcia danych (tzw. prawo do bycia zapomnianym). Jednakże przysługuje Pani prawo do żądania usunięcia danych jeśli:
 1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, których zostały zebrane
 2. cofnięto zgodę na przetwarzanie danych osobowych (jeśli zostały dane zostały udostępnione za Pani/Pana zgodą),
 3. wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych w przypadkach o których mowa w art. 21 RODO)
 4. dane osobowe były przetworzone niezgodnie z prawem.
 1. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o  ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016  r. i innych aktów prawnych;
 2. Pani/Pan nie będzie podlegał(a) zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu w rozumieniu przepisów RODO.
 3. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem prowadzenia sprawy w Powiatowym Zarządem Dróg w Mielcu, przy czym podanie danych jest:
 1. obowiązkowe, jeżeli tak zostało to określone w przepisach prawa;
 2. dobrowolne, jeżeli odbywa się na podstawie Twojej zgody lub ma na celu zawarcie umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwość realizacji czynności urzędowych lub nie zawarcie umowy.
Zapisano