A A A

Roboty w toku

24.04.2023 Kategoria: Informacje


Nabierają tempa prace ziemne związane z likwidacją osuwiska na drodze Nr 1 165R Wadowice Górne – Zgórsko. Droga jest wyłączona z ruchu od sierpnia ubiegłego roku. Po wykonaniu niezbędnych umocnień ma być przejezdna ponownie na przełomie sierpnie i września bieżącego roku.

Przedmiotowa inwestycja oprócz typowych robót związanych z zabezpieczeniem osuwiska, generuje również potrzebę wykonania przebudowy drogi oraz zmian w systemie odwodnienia, budowy kanalizacji deszczowej i zbiornika wodnego.

Planowany system odwodnienia osuwiska będzie się składał z powierzchniowych ścieków z prefabrykatów betonowych, a także elementów odwodnienia wgłębnego, tj. poprzecznych drenów wierconych oraz drenaży typu „francuskiego”, a także odcinków kanalizacji deszczowej, którą m.in. wody opadowo-roztopowe i drenażowe, zostaną skierowane do potoku lub jak obecnie spływać będą rowem po lewej stronie drogi. Celem całego systemu będzie zebranie i odprowadzenie poza zagrożony teren wód opadowych i roztopowych, jak również zmniejszenie wilgotności gruntu w obrębie zabezpieczanej części osuwiska, przez co polepszone zostaną jego parametry wytrzymałościowe.

Zabezpieczenie osuwiska zostało zaprojektowane jako mało ingerujące swą formą w otoczenie. Zasadnicza część zabezpieczenia – konstrukcja oporowa w postaci żelbetowego oczepu o przekroju poprzecznym 40-80x200 cm będzie widoczna jedynie częściowo, natomiast pale fundamentowe średnicy ɸ50 cm długości 7 m i kotwy gruntowe średnicy ɸ20 cm długości 14m są elementami zlokalizowanymi pod powierzchnią terenu. Zabezpieczenie konstrukcji korpusu drogowego ścianą oporową prefabrykowaną planuje się po prawej drogi, równolegle do jej osi (w odległości 4,25 m od tej osi), poniżej jej powierzchni, przez co widoczność konstrukcji będzie mocno ograniczona.

Dolne zabezpieczenie osuwiska zaplanowano wzdłuż brzegu potoku w postaci koszy gabionowych wypełnionych kamieniami, ułożonych schodkowo o wysokości całkowitej 3m i szerokości całkowitej 6,5m. W podstawie pomiędzy rzędami gabionów przewidziano ażurowe rozmieszczenie grodzic stalowych o długości 3m. Odległość podstawy gabionowej konstrukcji oporowej od osi palisady wyniesie od 20m (na początku konstrukcji odległość ta zwiększa się do 22m).

Trasa drogi powiatowej pozostanie niezmieniona, będzie ona służyć jak dotychczas do komunikacji pieszej i samochodowej w obrębie tej i sąsiednich miejscowości. Dodatkowo po lewej stronie jezdni o szerokości podstawowej 5,5m zaplanowany został chodnik do ruchu pieszego szerokości użytkowej 2m. Po lewej stronie jezdni zaplanowano pobocze utwardzone kruszywem o szerokości 1m.

Odwodnienie drogi będzie realizowane za pomocą odpowiednich spadków poprzecznych jezdni i poboczy oraz urządzeń odwadniających. Po lewej stronie drogi, za chodnikiem od strony stoku planuje się wykonanie ścieków z prefabrykatów betonowych zwykłych 60x15x50 cm, a także z korytek skarpowych trapezowych 38/50x15/20x50 cm (przy większych spadkach, włączeniu do rowu otwartego). Po prawej stronie pomiędzy poboczem a oczepem zaprojektowano ściek z betonowych korytek prefabrykowanych trójkątnych.

Dodatkowo po prawej stronie drogi przy konstrukcji gabionowej (od strony drogi) planuje się wykonanie ścieku wychwytującego wody wypływające drenażem poprzecznym z prefabrykowanych korytek betonowych 50x40x50 cm. Łączna długość wszystkich ścieków powierzchniowych wyniesie 228 m.